تارا تاجدیوند
استاد زبان انگلیسی
استاد جدید
جلسه آزمایشی
رایگان
جلسه یک ساعتی
۸۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنی
رزرو آنی

با سلام خدمت زبان آموزان عزیز

تارا تاجدیوند هستم با مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و مدرک کارشناسی جهانگردی 

سابقه ۳ سال تدریس (دوزبانگی) کودک

و یک سال تدریس در آموزشگاه

اینجا هستم که در جهت بهبود مهارت های زبانی شما (مکالمه و گرامر)همراهتان باشم.

برای آشنایی با منابع و روش تدریس بنده میتونید در جلسه اول آزمایشی شرکت کنید.

به امید دیدار🌹

تقویم آموزشی
۱۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
شنبه
۱۳
۰۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد ۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
یکشنبه
۱۴
۰۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد ۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
دوشنبه
۱۵
۰۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۲۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
سه‌شنبه
۱۶
۰۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
چهارشنبه
۱۷
۰۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۲۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
پنجشنبه
۱۸
۰۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
جمعه
۱۹
۰۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد ۲۳:۳۰
شنبه ۲۰ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
برگشت هزینه
اگه نمی‌خوای ادامه بدی
لغو جلسه
اگه نتونستی شرکت کنی
تغییر زمان جلسه
اگه تو تایم قبلی نتونستی
تغییر استاد
اگه راضی نبودی
دیدگاه‌ها