مهشید شیردست
استاد زبان انگلیسی
استاد جدید
جلسه آزمایشی
رایگان
جلسه یک ساعتی
۸۵,۰۰۰ تومان

• Even today is late for start learning a new language

So stop hesitating .

Hi my friends there

Wish you are doing great

Here Its me, Mahshid Shirdast

Graduated of English language and literature from Māzandarān university. And now I’m studying my master in Tehran University.

The reason why I like teaching is that I believe there is a mutual benefit both for a teacher and a student; therefore, I am encouraging you to join the journey of learning English with me.

And I’m here to help you to elevate and boost your English knowledge in the best and flexible way that you are seeking for.

حتی امروز برای شروع یادگیری یک زبان جدید دیر است

پس از تردید دست بردارید.

سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. فکر میکنم دلیل علاقمندی من به تدریس این هست بر این باورم دراین فرایند منفعت دوطرفه بین استاد و زبان اموز وجود داره بنابراین شما را به پیوستن این زنجیره با خودم تشویق میکنم.

و خب من اینجا هستم تا به شما با مناسب ترین روشی که به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید کمک کنم.

تقویم آموزشی
۱۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
شنبه
۱۳
۰۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد ۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
یکشنبه
۱۴
۰۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد ۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
دوشنبه
۱۵
۰۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۲۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
سه‌شنبه
۱۶
۰۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
چهارشنبه
۱۷
۰۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۲۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
پنجشنبه
۱۸
۰۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
جمعه
۱۹
۰۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد ۲۳:۳۰
شنبه ۲۰ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
برگشت هزینه
اگه نمی‌خوای ادامه بدی
لغو جلسه
اگه نتونستی شرکت کنی
تغییر زمان جلسه
اگه تو تایم قبلی نتونستی
تغییر استاد
اگه راضی نبودی
دیدگاه‌ها