کمیل صمدی
استاد زبان انگلیسی
۱۷ زبان آموز
۲۳۷ کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی
رایگان
جلسه یک ساعتی
۲۱۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنی
رزرو آنی

با سلام

کمیل صمدی، مدرس و مترجم زبان انگلیسی هستم. حدودا ۱۰ سال سابقه تدریس مکالمه عمومی و آزمون های بین المللی نظیر آیلتس، تافل و ... رو دارم. جهت تدریس به زبان آموزان، باتوجه به جلسه آزمایشی و سطح مورد نظر، با کتابهای اختصاصی کار میشه و به هیچ عنوان از کتاب های رایج آموزش زبان همانند فایل، تاپ ناچ و... استفاده نمیکنم. انگلیسی واقعی رو با گرامر روان آموزش میدم و جهت مشاهده نمونه تدریس و دریافت فیدبک، یک جلسه آزمایشی رایگان با بنده رزرو فرمایید.

تقویم آموزشی
۱۳ خرداد - ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
شنبه
۱۳
۰۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
شنبه ۱۳ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
شنبه ۱۳ خرداد ۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
یکشنبه
۱۴
۰۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
یکشنبه ۱۴ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
یکشنبه ۱۴ خرداد ۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
دوشنبه
۱۵
۰۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
دوشنبه ۱۵ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
دوشنبه ۱۵ خرداد ۲۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
سه‌شنبه
۱۶
۰۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
چهارشنبه
۱۷
۰۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۲۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
پنجشنبه
۱۸
۰۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
جمعه
۱۹
۰۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۱:۳۰ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۲:۰۰ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۲:۳۰ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۳:۰۰ - ۰۳:۳۰
۰۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰
۰۴:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۴:۰۰ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۴:۳۰ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۵:۰۰ - ۰۵:۳۰
۰۵:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۵:۳۰ - ۰۶:۰۰
۰۶:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۶:۰۰ - ۰۶:۳۰
۰۶:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۶:۳۰ - ۰۷:۰۰
۰۷:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۷:۰۰ - ۰۷:۳۰
۰۷:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۷:۳۰ - ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۸:۰۰ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۹:۰۰ - ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۰۹:۳۰ - ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۰:۰۰ - ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۰:۳۰ - ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۱:۰۰ - ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۱:۳۰ - ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۲:۰۰ - ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۳:۰۰ - ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۳:۳۰ - ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۷:۰۰ - ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۷:۳۰ - ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۰:۰۰ - ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۱:۰۰ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰
۲۳:۰۰
جمعه ۱۹ خرداد
۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰
۲۳:۳۰
جمعه ۱۹ خرداد ۲۳:۳۰
شنبه ۲۰ خرداد ۰۰:۰۰
۰۰:۰۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۰:۰۰ - ۰۰:۳۰
۰۰:۳۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰
شنبه ۲۰ خرداد
۰۱:۰۰ - ۰۱:۳۰
برگشت هزینه
اگه نمی‌خوای ادامه بدی
لغو جلسه
اگه نتونستی شرکت کنی
تغییر زمان جلسه
اگه تو تایم قبلی نتونستی
تغییر استاد
اگه راضی نبودی
دیدگاه‌ها